Betingelser og vilkår - AMADA EU

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Gyldighed

Nedenstående betingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer, hvor der henvises til Amada Denmark A/S’, CVR-nr. 14 22 75 47 (herefter benævnt ”Sælger”), salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og uden forbindtlighed, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Tilbuddet er gyldigt 30 dage fra
Tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

3. Pris
Alle priser angives ekskl. moms og med dagspriser ab lager. Køber er, indtil levering sker, forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af forøgede omkostninger for Sælger, der skyldes ændringer i dagspriser fra Sælgers leverandører, valutakurser, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4. Indbytning
Er det aftalt, at Sælger skal tage materiel i bytte, bærer køber risikoen herfor, indtil det ibyttetagne overgives til Sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne overgives Sælger i samme stand, som ved Sælgers besigtigelse, bortset fra normalt slid, samt er forskriftsmæssigt vedligeholdt frem til overgivelsen. Sælger forbeholder sig dog ret til at rette krav mod køber vedrørende det ibyttetagne, såfremt der måtte visse sig at være skjulte mangler ved det ibyttetagne. Køber garanterer udtrykkeligt over for Sælger at have fuld ejendomsret over det materiel Sælger tager i bytte..

5. Betaling
5.1 Betaling skal ske netto kontant inden 8 dage fra fakturadato. Betaling skal erlægges med 30 % af købesummen ved ordre, 60 % ved levering og 10 % efter modtagelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. 
5.2 Udskydes leveringen pga. købers forhold, er køber, medmindre Sælger skriftligt meddeler køber andet, desuagtet forpligtet til at foretage betaling til Sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid. Køber skal endvidere erstatte Sælger de eventuelle ekstraomkostninger, som købers forsinkelse måtte indebære.
5.3 Sker betaling efter forfaldsdag, er Sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto + 6 %. 
5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen pga. modkrav af nogen art.
5.5 Sælger forbeholder sig ret til at bestemme, at beløb, som indbetales af køber, først afskrives på fordringer, der vedrører reparation af salgsgenstanden eller andre foranstaltninger vedrørende denne, eller andre krav Sælger måtte have mod køber.

6. Ejendomsforbehold og tilbagetagelse
6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms og med tillæg af påløbende omkostninger, er betalt til Sælger eller til den, Sælger har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 14.
6.2 Indfrier køber ikke det udestående tilgodehavende, inden 8 dage efter Sælger har afgivet påkrav herom, herunder med orientering om, at manglende betaling medfører, at det solgte skal tilbageleveres til Sælger, er køber forpligtet til straks efter påkrav fra Sælger at udlevere det solgte til Sælger.
6.3 Har Sælger tilbagetaget det solgte, kan Sælger kræve erstatning fra køber af det tab, som den manglende betaling og tilbagetagelsen har medført, herunder omkostninger til selve tilbagetagelsen, idet værdiansættelsen af det tilbagetagne i erstatningsopgørelsen skal baseres på, hvad Sælger skønner, at det solgte vil kunne videresælges til ved et salg umiddelbart efter tilbagetagelsen.

7. Levering
7.1 Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved salg af maskiner, der ikke findes på Sælgers lager, er leveringstiden således opgivet tilnærmelsesvis og uforbindende.
7.2 Leveringssted fastsættes i Sælgers ordrebekræftelse. Risikoens overgang sker på tidspunktet for leveringens gennemførelse.
7.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Sælger er i en situation, som angivet i pkt. 11.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.
7.4 For tab som følge af leveringsforsinkelse påtager Sælger sig intet ansvar.

8. Emballage
Emballage tages kun retur efter særskilt aftale, og eventuelle omkostninger betales af køber.

9. Produktinformation
9.1 Prospekter, tegninger, specifikationer, tekniske dokumenter o.lign., som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
9.2 Prospekter, tegninger, specifikationer o.lign. er uforbindende i deres enkeltheder samt med forbehold for konstruktionsændringer. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af Sælger.
9.3 Sælger leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på datoen for aftalens indgåelse. Sælger forsyner køber med overensstemmelseserklæringer iht. gældende forskrifter på datoen for aftalens indgåelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde af salg efter pkt. 10.8.
9.4 Vægtangivelser er at betragte som tilnærmelsesvise af hensyn til beregning af omkostninger og fundamentering.

10. Mangler og reklamation
10.1 Ved levering skal køber straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte.
10.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
10.3 Kan Sælger anerkende manglen, foretager Sælger inden rimelig tid og efter eget valg og inden for sin sædvanlige arbejdstid afhjælpning eller omlevering.
10.4 Sker afhjælpningen eller omleveringen i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, eller kan omlevering/afhjælpning ikke lade sig gøre, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til enten at (i tilfælde af en væsentlig mangel) hæve aftalen og tilbagelevere det solgte eller kræve afslag i købesummen. Afslag i købesummen samt erstatning for ophævelse af kontrakten, kan i intet tilfælde overstige 15% af den aftalte købesum.
10.5 Der gælder en absolut reklamationsfrist på 12 måneder. Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen over for Sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, jf. pkt. 10.3, påtager Sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder fra udskiftningen/reparationen, dog således at Sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
10.6 Mangler eller fejl, der opstår som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af Sælgers ansvar. Sælger er uden ansvar for fejl, mangler og skader, opstået som følge af reparation, ændringer eller ombygning af det solgte, der ikke er foretaget af Sælgers personale, leverandør eller uden Sælgers skriftlige samtykke.
10.7 Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at der er anvendt originale eller identiske reservedele, at Sælgers personale er anvendt ved service, samt at det solgte er vedligeholdt, serviceret og betjent som beskrevet i den til det solgte hørende dokumentation.
10.8 Har Sælger solgt brugt udstyr til køber, sælges dette som beset, og Sælger er uden ansvar for eventuelle mangler, ligesom Sælger ikke er forpligtet til at levere det under pkt. 9.3 anførte materiale.

11. Ansvarsbegrænsning
11.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelser eller mangler ved det solgte. Der henvises tillige særligt til ansvarsbegrænsningerne i pkt. 7.4 og pkt. 10.4.
11.2 De nævnte begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.
11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Sælger ikke er herre over, så som brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra Sælgers leverandører/underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

12. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse

(Produktansvar)

12.1 Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger efter pkt. 12.2-12.4 ikke er ansvarlig for over for køber.
12.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i købers besiddelse, eller
b) på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.
12.3 Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
12.4 Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Sælger eller andre, som Sælger har ansvaret for.
12.5 De nævnte begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.
12.6 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Bliver en af parterne sagsøgt at tredjemand, er den anden part forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol.

13. Højeste erstatningssum
Sælgers eventuelle erstatningsansvar over for køber og som ikke omfattes af lov om produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige værdien af den skadeforårsagende leverance. Denne ansvarsbegrænsning skal læses i sammenhæng med pkt. 7.4 og pkt. 10, således at Sælgers ansvar er begrænset til det laveste beløb, som hver af de respektive bestemmelser, herunder dette pkt. 13, måtte medføre.

14. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage alle rettigheder og pligter iht. aftalen til tredjemand.

15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.