Fortrolighedspolitik - AMADA EU

AMADA Privatlivspolitik
Dette dokument gør rede for, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Amada Denmark A/S er en virksomhed, der er registreret i Danmark under CVR-nummer 14227547. Amada Denmark A/S ejes af Amada SA, Frankrig. Denne hjemmeside opereres og administreres af Amada United Kingdom Limited, der også er databehandler af alle personoplysninger indsamlet gennem denne hjemmeside.

Amada er bevidst om vigtigheden af at holde dine personoplysninger private. Vi tager beskyttelsen af alle de personoplysninger, vi har om dig, meget alvorligt. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til helt enkelt at gøre rede for, hvilke oplysninger vi lagrer og hvordan vi gør alt for at sørge for, at oplysningerne er nøjagtige og sikre.

Begrebet "produkter" som det er anvendt her omfatter produkter og ydelser. Begrebet "kunde" dækker her både leverandører af produkter til os og købere af produkter fra os.

1. Hvordan vi bruger dine personoplysninger
Amada er forpligtet til at sikre, at de personoplysninger vi har:
    • behandles i overensstemmelse med gældende lov, retfærdigt og på en måde, der er let gennemskuelig for den involverede person.
    • indsamles med specifikke, eksplicitte og legitime formål og ikke behandles yderligere på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse formål.
    • er tilstrækkelige, relevante og begrænsede til, hvad der er nødvendigt i forhold til behandlingens formål.
    • er nøjagtige og, hvor det er påkrævet, opdaterede.
    • opbevares i et format, der gør, at et individ ikke er identificerbar i længere tid, end formålene med behandlingen kræver.
    • behandles på en måde, der sikrer personoplysningernes tilstrækkelige sikkerhed, herunder, ved anvendelse af tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger, beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og beskyttelse mod utilsigtet tab, destruktion eller skade.
1.1 Denne del oplyser dig om:
    a. hvilke personoplysninger vi har og behandler;
    b. med henblik på personoplysninger, der ikke er indsamlet direkte fra dig, hvor vi indsamlede oplysningerne og hvilke typer personoplysninger vi har indsamlet;
    c. formålene med behandlingen af dine personoplysninger; og
    d. den lovhjemmel der ligger til grund for vores behandling af dine personoplysninger.
1.2 Kontaktoplysninger. Vi behandler de kontaktoplysninger du giver os ("kontaktoplysninger "). Disse kontaktoplysninger inkluderer dit navn, telefonnummer og e-mailadresse og disse kan gives ved direkte kontakt, via vores hjemmeside eller andre offentligt tilgængelige kilder, som fx din hjemmeside. Vi bruger oplysningerne til at byde dig velkommen pr. e-mail. Lovhjemlen for denne behandling er vores legitime interesse i at byde dig velkommen til vores virksomhed.
Vi behandler dine kontaktoplysninger, hvis du beslutter at levere eller købe et af vores produkter. Dine kontaktoplysninger behandles da med henblik på opfyldelsen af vores kontrakt med dig, eller ved at vi foretager os noget på din anmodning, inden vi indgår en kontrakt.
Hvis du har givet samtykke til det, sender vi dig markedsføringsmateriale, herunder henvendelser vedrørende vores nyeste reklamekampagne og tilbud på vores produkter og ydelser.
Med mindre du har bedt os om at lade være og hvis du er en eksisterende kunde, sender vi dig markedsføringsmateriale pr. e-mail om varer og ydelser, der ligner dem, du tidligere har købt af os eller henvendt dig om.
1.3 Oplysninger om hjemmeside. Vi behandler oplysninger om din brug af vores hjemmeside og ydelser ("hjemmesidedata"). Hjemmesidedata kan blandt andet være din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og version, tidszoneindstilling, browsertype plug-ins, styresystem, referencekilde, længden af dit besøg, hvilke sider du har besøgt og hjemmesidens navigationssti samt oplysninger og tidspunkt, hyppighed og mønster i brugen af vores ydelser. Kilden til hjemmesidedata er vores analytiske overvågningssystem. Hjemmesidedata behandles med henblik på at analysere brugen af hjemmesiden og dens ydelser.
Lovhjemlen for behandlingen er vores legitime interesser, det vil sige overvågning og forbedring af vores hjemmeside og ydelser.
1.4 Underretningsdata. Vi behandler oplysninger du giver os med henblik på abonnement på vores nyhedsbreve ("underretningsdata "). Underretningsdata behandles med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve.
Lovhjemmel for denne behandling er dit samtykke.
1.5 Korrespondanceoplysninger. Vi behandler oplysninger, indeholdt i eller relaterende til enhver anden kommunikation du sender til os ("korrespondanceoplysninger"). Korrespondanceoplysningerne inkluderer indholdet af kommunikationen samt metadata relateret til kommunikationen. Vores hjemmeside genererer metadata i relation til kommunikation via hjemmesidens kontaktformularer. Korrespondanceoplysningerne behandles med henblik på kommunikation med dig og med henblik på journalisering.
Lovhjemmel for denne behandling er vores legitime interesser, det vil sige den passende administration af vores hjemmeside og forretning og kommunikation med brugere.
1.6 Andre behandlende aktiviteter. Ud over de specifikke formål med ovenfor beskrevne behandling af dine personoplysninger behandler vi også dine personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig for, at vi kan efterleve lovbestemte pligter, vi er underlagt, eller for at beskytte dine vigtige interesser eller et andet individs vigtige interesser.
Giv os venligst ikke en anden persons personoplysninger med mindre vi beder dig om det eller har indgået en skriftlig databehandleraftale med dig.

2. Videregivelse af dine personoplysninger til andre
2.1 Vores partnerserviceudbydere.
 Vi deler dine oplysninger med tredjeparts serviceudbydere og finansielle institutioner og andre organisationer, som vi samarbejder med for at levere ydelser til dig. Disse kan også inkludere andre selskaber i Amada-koncernen.
2.2 Vores professionelle rådgivere. Vi deler dine personoplysninger med vores professionelle rådgivere i det omfang, at det er nødvendigt for risikostyring, modtagelse af professionel rådgivning og håndteringen af juridiske tvister.
2.3 Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter. Når vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, sikrer vi at denne behandling er beskyttet af passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder en passende databehandleraftale med tredjeparten.
2.4 Overholdelse af lovbestemte pligter. Ud over den ovenfor beskrevne videregivelse af personoplysninger, deler vi også dine personoplysninger, når sådan videregivelse er nødvendig for vores overholdelse af lovbestemte pligter, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vigtige interesser eller et andet individs vigtige interesser.

3. Videregivelse af dine personoplysninger til lande udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejde ("EØS")
3.1 Dine personoplysninger videregives og opbevares udenfor EØS. De behandles også af vores ansatte, eller vores leverandørers ansatte, der gør forretning udenfor EØS.
3.2 Når dine personoplysninger videregives til lande udenfor EØS, sikrer vi, at enten (a) Europakommissionen har vedtaget en "afgørelse om tilstrækkelighed" om det pågældende lands databeskyttelseslovgivning, eller (b) vi har indgået en passende databehandleraftale med tredjeparten, der findes i det pågældende land for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger. Under alle omstændigheder vil videregivelse til parter udenfor EØS være beskyttet af passende foranstaltninger.

4. Opbevaring og sletning af personoplysninger
4.1 Uanset formålet/-ene med behandlingen bliver de personoplysninger vi behandler ikke opbevaret længere, end det er nødvendigt for formålet/-ene.
4.2 Vi opbevarer dine personoplysninger, når opbevaringen er nødvendig for, at vores overholdelse af lovbestemte pligter, vi er underlagt, eller for at beskytte dine vigtige interesser eller et andet individs vigtige interesser.

5. Ændringer
5.1 Vi kan når som helst opdatere denne politik ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.
5.2 Du bør kontrollere denne side fra tid til anden for at sikre at du kan give samtykke til ændringer i politikken.
5.3 Vi oplyser dig om ændringer til denne politik via e-mail.

6. Dine rettigheder
6.1 Du kan kræve af os, at vi udleverer de personoplysninger til dig, som vi opbevarer. Udleveringen af sådanne oplysninger vil ske på forudsætning af, at:
    a. din anmodning ikke er grundløs eller overdreven, da vi så kan opkræve et rimeligt gebyr; og
    b. du på passende vis beviser din identitet (hertil vil vi normalt acceptere en fotokopi af dit pas, der er attesteret af en advokat eller bank og en original kopi af en regning for forbrugsafgifter, der viser din nuværende adresse).
6.2 Vi kan tilbageholde de personoplysninger, du anmoder om, i det omfang at det er tilladt ved lov.
6.3 Du kan når som helst kræve af os, at vi ikke behandler dine personoplysninger med marketing for øje.
6.4 I praksis giver du normalt dit udtrykkelige samtykke på forhånd til, at vi kan anvende dine personoplysninger med marketing for øje, eller vi giver dig muligheden for at fravælge anvendelsen af dine personoplysninger med marketing for øje.
6.5 Dine rettigheder under gældende databeskyttelseslovgivning er:
    a. Retten til indsigt;
    b. Retten til berigtigelse;
    c. Retten til sletning;
    d. Retten til at begrænse behandling;
    e. Retten til indsigelse mod behandling;
    f. Retten til dataportabilitet;
    g. Retten til at klage til en tilsynsførende myndighed; og
    h. Retten til at trække dit samtykke tilbage.
6.6 Din ret til indsigt i dine oplysninger. Du er berettiget til at bede os bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger og til at få adgang til de personoplysninger og eventuelle yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger omfatter formålene med behandlingen af dine oplysninger, kategorierne af opbevarede personoplysninger og modtagerne af disse personoplysninger. Du har ret til at anmode om en kopi af dine personoplysninger. Vi giver dig den først kopi gratis, men vi kan opkræve et rimeligt gebyr for yderligere kopier.
6.7 Din ret til berigtigelse. Hvis vi har ufuldstændige eller misvisende personoplysninger om dig, har du ret til at få disse oplysninger rettet. Hvor det er nødvendigt med henblik på behandling, har du også ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
6.8 Din ret til sletning. I visse omstændigheder har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi har om dig. Dette vil ske uden unødvendige forsinkelser. Omstændighederne omfatter situationer, hvor: det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare disse personoplysninger til de formål, de oprindeligt blev indsamlet til eller på anden måde blev behandlet; du trækker dit samtykke til behandling tilbage vedrørende behandling, hvor dit samtykke er påkrævet; behandlingen er med direkte marketing for øje; og personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet. Der er dog visse generelle undtagelser til retten til sletning, herunder hvor behandling er nødvendig: udføres med henblik på udøvelse af ytrings- og informationsfriheden; udføres med overholdelsen af lovbestemte pligter for øje; eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
6.9 Din ret til begrænsning af behandling. I visse omstændigheder har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dette er tilfældet, hvor: du ikke mener, at personoplysningerne vi har om dig er korrekte; dine personoplysninger behandles ulovligt, men du ønsker ikke, at dine oplysninger slettes; det ikke længere er nødvendigt for os at beholde dine personoplysninger til behandlingsformål, men du ønsker stadig personoplysningerne i forbindelse med et retskrav; og du har gjort indsigelse mod behandling og afventer afgørelse på indsigelsen. Hvor behandling ikke er blevet begrænset af en af ovenstående grunde, kan vi fortsat beholde dine personoplysninger. Dog vil vi kun behandle dem til andre formål: med dit samtykke; i forbindelse med retskrav; til beskyttelse af et andet individs eller en anden juridisk persons rettigheder; eller af vigtige samfundsinteresser.
6.10 Din ret til indsigelse mod behandling. Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang at vores retshjemmel for behandlingen er, at den er nødvendig for: udførelsen af en opgave i samfundets interesse, eller udførelsen af en anden offentlig myndighed, der er pålagt os; eller med henblik på vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, holder vi op med at behandle dine personoplysninger, med mindre vi er i stand til at: demonstrere vægtige legitime grunde til behandlingen og at disse legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder; eller behandlingen udføres i forbindelse med et retskrav.
6.11 Din ret til indsigelse mod direkte marketing. Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når disse er med direkte marketing for øje. Hvis du gør indsigelse, vil vi holde op med at behandle dine personoplysninger til dette formål.
6.12 Din ret til indsigelse mod statistiske formål. Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger med statistiske formål for øje af grunde der relaterer til din særlige situation, med mindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse.
6.13 Automatiseret behandling af personoplysninger. I det omfang at vores lovhjemmel for behandlingen af dine personoplysninger er samtykke, og hvor behandlingen er automatiseret, har du ret til at modtage dine personoplysninger fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har dog ikke den ret, hvis det kan have negativ indflydelse på andres rettigheder og friheder.
6.14 Indgivelse af klage til en tilsynsførende myndighed. Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder databeskyttelseslovgivningen, kan du klage til en tilsynsførende myndighed for databeskyttelse. Du kan gøre dette inden for den EU medlemsstat, hvor du har bopæl, hvor du arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.
6.15 Ret til at trække samtykke tilbage. I det omfang, at vores lovhjemmel for behandlingen af dine personoplysninger er samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagetrækning af samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af behandling foretaget forud for tilbagetrækningen af samtykket.
6.16 Udøvelsen af dine rettigheder. Du kan udøve alle dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger ved at tage skriftlig kontakt til vores databeskyttelsesansvarlige, hvis kontaktoplysninger er angivet nedenfor.

7. Cookie Politik
For information om vores brug af cookies, klik her

8. Vores oplysninger
8.1 Denne hjemmeside ejes og drives af Amada United Kingdom Limited, som er registreret i England og Wales under selskabsregistreringsnummer 01063206 og med domicil på Spennells Valley Road, Kidderminster, Worcestershire, DY10 1XS.
8.2 Du kan kontakte os:
    a. Pr. post på adressen, der er angivet ovenfor;
    b. Ved at bruge vores hjemmesides kontaktformular;
    c. Pr. telefon, på det kontaktnummer, der er angivet på vores hjemmeside; eller
    d. Pr. e-mail på den e-mailadresse, der er angivet på vores hjemmeside.

9. Databeskyttelsesansvarlig
Vores databeskyttelsesansvarlige er: Manager - Projects and Compliance, der kan kontaktes pr. e-mail: privacy@amada.dk, eller på telefonnummer: 75631400.

Yderligere Oplysninger
Vi håber, at ovenstående har afklaret nogle ting for dig og, som det blev nævnt tidligere, hvis der er noget, som du er usikker på, om du behøver eller ej, så er det normalt sikrest at lade cookies være slået til, for det tilfælde, at det har indflydelse på en af de funktioner på vores side, som du bruger. Denne Cookiepolitik blev dannet ved hjælp af CookiePolicyGenerator.com
Har du dog brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på privacy@amada.dk
Ansvarsfraskrivelse
Amada giver dig links som en hjælp, og inkluderingen af et link betyder ikke, at hjemmesiden har Amadas anbefaling eller at der er anden forbindelse til dens operatører. Amada hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider ("Forbundne Hjemmesider"). Disse Forbundne Hjemmesider kontrolleres ikke af Amada og Amada er ikke ansvarlig for indholdet på Forbundne Hjemmesider, herunder og uden begrænsning links på Forbundne Hjemmesider, eller ændringer i eller opdateringer af en Forbunden Hjemmeside. Amada kan ikke holdes ansvarlig for webcasting eller andre former for transmissioner, der modtages fra en Forbunden Hjemmeside.

 

          Google Fonts (lokal hosting)

          Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

          Yderligere information om Google Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Versionskontrol
Det kan være nødvendigt for os at ændre denne erklæring fra tid til anden. Bemærk venligst versionsdatoen angivet nedenfor.

11 november 2022