Integritetspolicy - AMADA EU

AMADA Sekretesspolicy
Detta dokument förklarar hur vi använder dina personuppgifter.


Amada United Kingdom Limited är ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer 1063206. Amada United Kingdom Limited ägs av Amada Co, Japan. Denna webbplats drivs och administreras av Amada United Kingdom Limited, och Amada United Kingdom Limited är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som samlas in via denna webbplats.

Amada är medveten om vikten av dina personuppgifters integritet. Vi tar vårt ansvar att skydda samtliga personuppgifter som vi lagrar mycket allvarligt; därför vill vi förklara på ett enkelt sätt vilka uppgifter vi lagrar och hur vi strävar efter att de ska hållas korrekta och säkra.

Termen ”produkter” används här för att beskriva produkter och tjänster. Termen ”kund” används här för att beskriva både leverantörer av produkter till oss och köpare av produkter från oss.

    1. Så här använder vi dina personuppgifter
Amada UK har åtagit sig att personuppgifter som vi lagrar:
        ◦ Bearbetas på ett lagenligt och rättvist sätt och med öppenhet gentemot den berörda personen.
        ◦ Samlas in för angivna, uttryckliga och legitima syften och inte vidare bearbetas på något sätt som är oförenligt med dessa syften.
        ◦ Är tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften som de bearbetas för.
        ◦ Är korrekta och hålls uppdaterade vid behov.
        ◦ Lagras på ett sätt som inte gör att personen kan identifieras längre än nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna bearbetas.
        ◦ Bearbetas på ett sätt som garanterar personuppgifternas nödvändiga säkerhet, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig bearbetning samt oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
        ◦ Det här avsnittet informerar dig om:
            a. de personuppgifter vi lagrar och bearbetar;
            b. med avseende på personuppgifter som vi inte samlat in direkt från dig, var vi fick uppgifterna från och de typer av uppgifter vi har samlat in;
            c. för vilka syften vi kan bearbeta dina personuppgifter; samt
            d. på vilka rättsliga grunder vi behandlar dina uppgifter.
        ◦ Kontaktuppgifter. Vi kan komma att bearbeta kontaktuppgifter som du tillhandahåller oss (”kontaktuppgifter”). Sådana kontaktuppgifter kan innebära ditt namn, telefonnummer och e-postadress och kan tillhandahållas genom direktkontakt, via vår webbplats eller andra offentligt tillgängliga källor som din egen webbplats. Vi kan komma att använda sådana kontaktuppgifter för att skicka ett välkomstmeddelande till dig. Den rättsliga grunden för denna bearbetning är vårt legitima intresse av att introducera dig till vårt företag.
Vi kan komma att bearbeta dina kontaktuppgifter om du väljer att leverera eller köpa någon av våra produkter. Dina kontaktuppgifter kan behandlas på det sättet syfte att fullfölja vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi har tecknat något avtal. 
Om du har samtyckt till det kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation, inklusive kommunikation angående våra senaste kampanjer och erbjudanden när det gäller våra produkter och tjänster.
Om du är en befintlig kund kan vi, om du inte har tackad nej till det, skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post om varor och tjänster som liknar de du tidigare har köpt av oss eller du har visat intresse för.
        ◦ Webbplatsdata. Vi kan komma att bearbeta data koppla till din användning av vår webbplats och våra tjänster (”webbplatsdata”). Webbplatsdata kan innefatta din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, tidszonsinställningar, plug-ins för webbläsare, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och navigeringsvägar på webbplatser samt information om tidpunkt, frekvens och mönster för din användning av tjänsten. Vårt system för analysspårning är källan till webbplatsdata. Sådana webbplatsdata kan bearbetas för att analysera din användning av webbplatsen och tjänsterna.
Den rättsliga grunden för denna bearbetning är vårt legitima intresse av att granska och förbättra vår webbplats och våra tjänster.
       
       ◦ Meddelandedata. Vi kan komma att bearbeta uppgifter som du tillhandahåller oss så att du kan prenumerera på våra nyhetsbrev (”meddelandedata”). Meddelandedata kan komma att bearbetas för att skicka nyhetsbrev till dig.
Vår rättsliga grunden till sådan bearbetning är ditt samtycke.

        ◦ Korrespondensdata. Vi kan komma att bearbeta uppgifter som är del av eller hänför sig till annan kommunikation som du skickar till oss (”korrespondensdata”). Korrespondensdata kan inbegripa kommunikationens innehåll samt metadata som hänför sig till sådan kommunikation. Vår webbplats kommer att generera metadata från kommunikation som tas emot från vårt kontaktformulär på webbplatsen. Korrespondensdata kan kommas att bearbetas i syfte att kommunicera med dig och att föra register.
Den rättsliga grunden för denna bearbetning är vårt legitima intresse av en korrekt administration av vår webbplats och vårt företag samt kommunikation med användare.

        ◦ Andra bearbetningsaktiviteter. Förutom de specifika syften för vilka vi kan komma att bearbeta dina personuppgifter enligt ovan, kan vi även bearbeta dina personuppgifter om det skulle vara nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för dig eller annan fysisk person.
Överlämna inte någon annan persons personuppgifter, såvida vi inte uppmanar dig att göra det eller har tecknad ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal med dig.

2. Lämna ut dina personuppgifter till andra
        ◦ Våra partnerleverantörer. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra tredjepartsleverantörer, banker och andra organisationer som vi arbetar med för att tillhandahålla tjänster till dig. Det kan innefatta andra företag inom Amada-koncernen.
        ◦ Våra professionella rådgivare. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra professionella rådgivare i den mån det rimligen är nödvändigt för att hantera risker, ta del av professionell rådgivning och hantera juridiska tvister.
        ◦ Om vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part. Om vi delar dina personuppgifter med någon tredje part säkerställer vi att sådan bearbetning skyddas av lämpliga skyddsåtgärder inklusive ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal.
        ◦ Att uppfylla juridiska skyldigheter. Förutom de specifika personuppgifter som kan lämnas ut enligt ovan, kan vi även lämna ut dina personuppgifter om det skulle vara nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för dig eller annan individ.

3. Överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
        ◦ Dina personuppgifter kan överföras och lagras utanför EES. De kan även bearbetas av vår personal eller våra leverantörer som verkar utanför EES.
        ◦ Om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att antingen (a) Europeiska kommissionen har fattat ett ”beslut om adekvat skydd” med avseende på dataskyddslagarna i det land till vilket de överförs, eller (b) vi har tecknat ett lämpligt personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part i det aktuella landet för att säkerställa ett adekvat skydd av dina personuppgifter. I varje fall kommer överföringar utanför EES att skyddas med lämpliga skyddsåtgärder.

4. Lagring och borttagning av personuppgifter
        ◦ Personuppgifter som vi bearbetar för något syfte ska inte lagras längre än som anses vara nödvändigt för det syftet.
        ◦ Vi kan lagra dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för dig eller annan fysisk person.
   
5. Ändringar
        ◦ Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår webbplats.
        ◦ Besök sidan regelbundet för att se till att du samtycker med eventuella ändringar i denna policy.
        ◦ Det kan hända att vi meddelar dig via e-post om ändringar i denna policy.
   
6. Dina rättigheter
        ◦ Du kan begära att vi lämnar över alla personuppgifter som vi har om dig; huruvida detta godkänns beror på:
            a. om din begäran inte visar sig inte vara grundlös eller överdriven, då en avgift kan tillkomma; samt
            b. tillhandahållande av lämpliga identitetshandlingar (för detta ändamål accepterar vi allmänhet en kopia av ditt pass som ska vara certifierad av en advokat eller bank plus en originalkopia av en hushållsräkning som visar din nuvarande adress).
        ◦ Vi kan vägra att lämna ut personuppgifter som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lagen.
        ◦ Du kan när som helst begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
        ◦ I praktiken kommer du antingen uttryckligen att acceptera vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
        ◦ Dina rättigheter enligt dataskyddslagen är:
            a. rätten till tillgång;
            b. rätten till rättelse;
            c. rätten till radering;
            d. rätten att begränsa bearbetningen;
            e. rätten att invända mot bearbetning;
            f. rätten till uppgiftsportabilitet;
            g. rätten att göra klagomål till en tillsynsmyndighet; samt
            h. rätten att återkalla samtycke.
        ◦ Din rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att be oss bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter eller att få tillgång till dina personuppgifter samt eventuell ytterligare information. I ytterligare information igår de syften för vilka vi bearbetar dina personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som vi lagrar samt mottagare av sådana personuppgifter. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian kommer att tillhandahållas gratis, men vi kan ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior.
        ◦ Din rätt till rättelse. Om vi har några felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana felaktigheter. Om det är nödvändigt för bearbetningsändamål har du också rätten till att komplettera samtliga ofullständiga personuppgifter.
        ◦ Din rätt till radering. Under vissa omständigheter har du rätten att begära att dina personuppgifter som lagras av oss raderas. Detta kommer att ske utan onödigt dröjsmål. Omständigheterna som ger upphov är som följande: det är inte längre nödvändigt för oss att lagra dina personuppgifter för de syften som vi ursprungligen samlade in eller bearbetade dem; du återkallar ditt samtycke till bearbetning som kräver samtycke; bearbetningen är till för direktmarknadsföring och personuppgifterna har bearbetats olagligt. Det finns emellertid vissa allmänna undantag från rätten till radering, även när bearbetning är nödvändig: för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; för att uppfylla juridiska skyldigheter; eller för att upprätta, utöva eller försvara juridiska tvister.
        ◦ Rätten att begränsa bearbetning. Under vissa omständigheter har du rätten att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas. Så är fallet om: du inte tror att dina personuppgifter som vi lagrar är korrekta; dina personuppgifter bearbetas på olagligt sätt, men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas; det inte längre är nödvändigt för oss att lagra dina personuppgifter för syftet med vår bearbetning, men du ändå måste ha personuppgifterna på grund av ett rättsligt anspråk och du har invänt mot bearbetning och väntar på att invändningen ska verifieras. Om bearbetningen har begränsats av något av dessa skäl, kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att bearbeta personuppgifter av andra skäl med ditt samtycke; i förhållande till ett rättsligt anspråk; för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter; eller skäl som rör viktiga allmänna intressen.
        ◦ Din rätt att invända mot bearbetning. Du kan invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter enligt din egna situation, men endast om vår rättsliga grund för bearbetningen är att den är nödvändig för: utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning av oss; eller vid utövande av våra eller tredje parts legitima intressen. Om du invänder kommer vi att sluta att bearbeta dina personuppgifter såvida vi inte kan: visa på avgörande och berättigade skäl för bearbetningen samt att dessa legitima skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter; eller att bearbetningen är kopplad till ett rättsligt anspråk.
        ◦ Din rätt att invända mot direkt marknadsföring. Du kan invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder kommer vi att sluta att bearbeta dina personuppgifter för detta ändamål.
        ◦ Din rätt att invända för statistiska ändamål. Du kan invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter för statistikändamål enligt din egna unika situation, såvida inte bearbetningen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
        ◦ Automatiserad databearbetning. I den utsträckning samtycke utgör den rättsliga grunden på vilken vi bearbetar dina personuppgifter, och om sådan bearbetning är automatiserad, har du rätt att ta dal av dina personuppgifter i en strukturerad, allmänt förekommande och maskinläsbar form. Det kan dock förekomma att du inte har denna rättighet om det negativt skulle påverka andras rättigheter och friheter.
        ◦ Klagomål till tillsynsmyndighet. Om du misstänker att vår bearbetning av dina personuppgifter bryter mot dataskyddslagar kan du lämna klagomål till en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra detta i den EU-medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.
        ◦ Rätten att återkalla samtycke. I den utsträckning samtycke utgör den rättsliga grunden på vilken vi bearbetar dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla dit samtycke. Återkallelse kommer inte att påverka huruvida bearbetningen var lagenligt före återkallelsen.
        ◦ Utöva dina rättigheter. Du kan utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom att skriftligen meddela vår kontakt för dataskydd som anges nedan.
   
7. Cookie Policy
För information om vår användning av cookies klicka här

8. Våra detaljer
        ◦ Denna webbplats drivs och administreras av Amada United Kingdom Limited. Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 01063206, och vårt huvudkontor ligger på Spennells Valley Road, Kidderminster, Worcestershire, DY10 1XS, Storbritannien.
        ◦ Du kan kontakta oss:
            a. per post på postadressen som anges ovan;
            b. med hjälp av vårt kontaktformulär på webbplatsen;
            c. per telefon på kontaktnumret som finns på webbplatsen; eller
            d. per e-post till e-postadressen som finns på webbplatsen.
   
9. Kontaktperson för dataskydd
Vår kontaktperson för dataskydd: Manager - Projects and Compliance, kan kontaktas per e-post: privacy@amada.co.uk, eller telefon: +44 (0)1562 749500.

Ansvarsfriskrivning
Amada United Kingdom Ltd tillhandahåller endast länkar för att hjälpa dig, och de bifogade länkarna innebär inte att Amada United Kingdom Ltd rekommenderar webbplatsen eller på något sätt är kopplade till operatören. Amada United Kingdom Ltd:s webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (”Länkade webbplatser”). Länkade webbplatser drivs inte av Amada United Kingdom Ltd och Amada United Kingdom Ltd ansvarar inte för något innehåll på länkade webbplats, inklusive men inte begränsat till länkar på en länkad webbplats, eller för ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. Amada United Kingdom Ltd ansvarar inte för webbsändningar eller annan överföring som tas emot från någon länkad webbplats.

Versionskontroll
Det kan vara nödvändigt för oss att från tid till annan ändra på detta meddelande. Notera versionsdatumet nedan: 4 februari 2022.