Klauzula informacyjna

/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

1.administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie AMADA spółka z o.o. z siedzibą w Cholerzynie, adres: Cholerzyn 467, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000490336, NIP 6751491800, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN (dalej: „Spółka”);

2.może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. poprzez adres e-mail hr@amada.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej (z dopiskiem „HR”)

3.o ile nie przekazał/-a nam Pan/Pani swoich danych osobowych samodzielnie, Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę od Pana/Pani pracodawcy, kontrahenta lub kontrahenta Pana/Pani pracodawcy; 

4.pozyskane przez Spółkę dane osobowe Pana/Pani dotyczące to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej; dane te nie stanowią danych wrażliwych;

5.w przypadku gdy jest Pan/Pani osobą prowadzącą działalność gospodarczą, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z Pana/Pani firmą oraz obsługi serwisowej świadczonej przez Spółkę na rzecz Pana/Pani firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; w pozostałych przypadkach (w szczególności kiedy jest Pan/Pani pracownikiem kontrahenta Spółki) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymania kontaktów biznesowych, doprecyzowania warunków współpracy z kontrahentem Spółki, wykonania umowy zawartej z kontrahentem Spółki lub w innym celu wynikającym z treści prowadzonych uzgodnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

6.od czasu do czasu Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia również w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności w celach statystycznych, analitycznych lub marketingowych;

7.Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

8.w przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Spółka zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;

9.Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym innym spółkom z Grupy AMADA, do której należy Spółka, zaufanym współpracownikom Spółki (firmie rachunkowej, firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym itp.) lub upoważnionym organom państwowym; 

10.od czasu do czasu Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy AMADA mającym swoje siedziby w państwach trzecich, w szczególności w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych lub Rosji; odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych do powyższych państw zapewniony został poprzez zawarcie stosownych umów obejmujących standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;

11.w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej przez Spółkę z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą lub kontrahentem pracodawcy Spółka będzie je przetwarzać przez okres obowiązywania tej umowy, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Pana/Pani, Pana/Pani pracodawcy, kontrahenta Pana/Pani pracodawcy lub Spółki, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami; 

12.w zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa, Spółka będzie je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez okres przedawnienia związanych z nimi zobowiązań podatkowych);

13.w zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Spółka będzie je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu;

14.w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

15.ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;

16.jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Spółkę;

17.Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Tak:

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Formularze kontaktowe

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularzy kontaktowych, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Plugins and Tools

Google Fonts

Ta strona używa tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google. Dalsze informacje na temat Google Fonts można znaleźć pod adresem developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych:https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że:

1.administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie AMADA spółka z o.o. z siedzibą w Cholerzynie, adres: Cholerzyn 467, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000490336, NIP 6751491800, kapitał zakładowy: 5.000.000,00 PLN (dalej: „Spółka”);

2.może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. poprzez adres e-mail hr@amada.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej (z dopiskiem „HR”)

3.o ile nie przekazał/-a nam Pan/Pani swoich danych osobowych samodzielnie, Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę od Pana/Pani pracodawcy, kontrahenta lub kontrahenta Pana/Pani pracodawcy; 

4.pozyskane przez Spółkę dane osobowe Pana/Pani dotyczące to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej; dane te nie stanowią danych wrażliwych;

5.w przypadku gdy jest Pan/Pani osobą prowadzącą działalność gospodarczą, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z Pana/Pani firmą oraz obsługi serwisowej świadczonej przez Spółkę na rzecz Pana/Pani firmy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; w pozostałych przypadkach (w szczególności kiedy jest Pan/Pani pracownikiem kontrahenta Spółki) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymania kontaktów biznesowych, doprecyzowania warunków współpracy z kontrahentem Spółki, wykonania umowy zawartej z kontrahentem Spółki lub w innym celu wynikającym z treści prowadzonych uzgodnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;

6.od czasu do czasu Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia również w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, w szczególności w celach statystycznych, analitycznych lub marketingowych;

7.Pana/Pani dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;

8.w przypadku zamiaru przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Spółka zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;

9.Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę osobom trzecim, w tym innym spółkom z Grupy AMADA, do której należy Spółka, zaufanym współpracownikom Spółki (firmie rachunkowej, firmie świadczącej usługi IT, doradcom prawnym i podatkowym itp.) lub upoważnionym organom państwowym; 

10.od czasu do czasu Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane spółkom należącym do Grupy AMADA mającym swoje siedziby w państwach trzecich, w szczególności w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych lub Rosji; odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych do powyższych państw zapewniony został poprzez zawarcie stosownych umów obejmujących standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;

11.w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej przez Spółkę z Panem/Panią lub Pana/Pani pracodawcą lub kontrahentem pracodawcy Spółka będzie je przetwarzać przez okres obowiązywania tej umowy, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Pana/Pani, Pana/Pani pracodawcy, kontrahenta Pana/Pani pracodawcy lub Spółki, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami; 

12.w zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa, Spółka będzie je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez okres przedawnienia związanych z nimi zobowiązań podatkowych);

13.w zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Spółka będzie je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu;

14.w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

15.ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;

16.jeśli przekazuje nam Pan/Pani swoje dane samodzielnie, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Spółkę;

17.Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.